MEDYCYNA ESTETYCZNA KATOWICE

ul. Obroki 68   |  Osiedle Witosa

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula informacyjna


Administratorem podanych danych jest NL Clinic Pierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 68, 40-833, Katowice (dalej „NL-Clinic”).

W NL Clinic do Administratora danych osobowych można kierować zapytania na adres: recepcja@nl-clinic.pl


Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez NL Clinic w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

1)       udzielenia świadczeń zdrowotnych, konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, zabiegów kosmetologicznych, kosmetycznych oferowachych przez NL Clinic, dokonywania rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń, rezerwacji, potwierdzania, odwoływania terminu konsultacji/zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych i materiałów marketingowych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1 z późniejszymi zmianami) (dalej: „RODO”);


2)       weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524 z późniejszymi zmianami);


3)       dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO z późniejszymi zmianami;


4)       prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 jest niezbędne dla realizacji przez NL-Clinic umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń NFZ, abonamentu medycznego, medycyny pracy i dochodzenia związanych z nią roszczeń, a także dla realizacji interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem Pani/Panu dostępu do abonamentu medycznego oraz usług z zakresu medycyny pracy. 

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych wyłącznie w celach określonych w pkt 2 powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


5)      tworzenia profili użytkowników w celu prowadzenia i dostosowywania działań marketingowych. Profilowanie używane jest w narzedzich Googla: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :

1)       w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami)

2)       w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3)       w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.


Administrator Danych Osobowych