POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W NL CLINIC PIERZYŃSCY SP.J.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1.1. Niniejsza polityka prywatności NL Clinic Pierzyńscy SP.J.  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Pacjentów NL Clinic Pierzyńscy SP.J.. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NL Clinic Pierzyńscy SP.J.
z siedzibą w Katowicach, ul. Obroki 68, kontakt: recepcja@nl-clinic.pl

1.3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Maciąg. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę o kontakt z nim pod adresem: iod@nl-clinic.pl.

1.4. Dane osobowe w NL Clinic Pierzyńscy SP.J. przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a także ustawy z dnia z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.).CELE PRZETWARZANIA i CZAS PRZECHOWYWANIA

2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

2.1.1. W celu wykonania usług medycznych i kosmetycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych art. 6 ust 1 lit. c. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a.      przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust.c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);

b.      przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: art.6 ust. 1 c) RODO; obowiązek prawny);

c.       lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

d.      w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: art. 6 ust.f)RODO; nasz prawnie uzasadniony interes)

e.      w celu marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust.f)RODO; nasz prawnie uzasadniony interes)

2.1.2. We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań)

2.1.3. Jeśli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.


KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1. W celu wykonania usług medycznych i kosmetycznych pozyskujemy Państwa dane zwykłe, jak i szczególnej kategorii konieczne do realizacji usługi.

              3.1.1 usługi medyczne:

                            a) imię i nazwisko (również nazwisko rodowe)

                            b) płeć

                            c) adres zamieszkania, korespondencyjny, obywatelstwo

                            d) PESEL

                            e) numer telefonu kontaktowego

                            f) adres poczty elektronicznej

g) numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

h) stopień niepełnosprawności

i) rodzaj uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia

j) numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub usługodawców

k) jednostkowe dane medyczne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi medycznej.

              3.1.2. usługi kosmetyczne:

                            a) imię i nazwisko (również nazwisko rodowe)

                            b) płeć

                            c) adres zamieszkania, korespondencyjny, obywatelstwo

                            d) PESEL

                            e) numer telefonu kontaktowego

                            f) adres poczty elektronicznej

                            g) jednostkowe dane medyczne

3.2. Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak: dane transmisyjne (dane o sposobie korzystania z naszych usług) oraz dane lokalizacyjne (dane o położeniu Państwa urządzenia)


POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


4.1.            Państwa dane osobowe przekazujemy:

- podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;

- podmiotom prawnym w celu realizacji obowiązku prawnego;

- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności, księgowych, podatkowych i prawnych;

- podmiotom uczestniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne


4.2.            Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wystarczające gwarancje, o których mowa powyżej podmiot przetwarzający może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ5.1.             Mogą Państwo złożyć wniosek do nas (dotyczący danych osobowych) o:

- sprostowanie (poprawienie) danych

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

- ograniczenie przetwarzania

- dostęp do danych

- przeniesienie danych do innego podmiotu lub do Państwa (w zakresie określonym w art.20 RODO)

Zakres tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

5.2.            Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych, o ile nie będą istniały inne przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

5.3.            Mogą Państwo w dowolnej chwil wycofać zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym prze Państwa celu.

5.4.            Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.


PLIKI COOKIES


6.1.       Podczas korzystania z naszej strony internetowej,  w Państwa Urządzeniu mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (tzw. pliki cookies zewnętrzne), w szczególności od dostawców takich serwisów, jak: Facebook, Twitter, Google+, YouTube, DailyMotion, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami, a w przypadku piksela Facebook - w celu skierowania do Państwa naszej profilowanej reklamy w serwisie Facebook opartej o informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach w naszym Serwisie. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.

6.2.       W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na pliki cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki na Państwa Urządzeniu mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies (umożliwiając przyjmowanie plików cookies) lub taką zgodę cofnąć (blokując przyjmowanie plików cookies). W każdej chwili mogą Państwo także usunąć umieszczone pliki cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym Państwa urządzenia.

Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z naszych serwisów, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych ich opcji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1.       Źródłem danych osobowych Pacjenta jest Pacjent. Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez Pacjenta jest Pacjent.

7.2.       Podanie przez Pacjenta danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania Administrator może odmówić Pacjentowi udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych. Podanie danych przez osoby upoważnione przez pacjenta jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia.

7.3.       Podane przez Pacjenta dane mogą być przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania na potrzeby marketingu. W oparciu o informacje dotyczące pacjenta Administrator może dostosowywać do niego usługi lub informacje.

W przypadku danych dotyczących zdrowia Pacjenta, oparcie decyzji na profilowaniu jest dopuszczalne na podstawie wyraźnej zgody pacjenta, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Pacjent ma prawo domagania się od Administratora ingerencji ludzkiej w podejmowane decyzje, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji.Nasze dane:

„NL Clinic Pierzyńscy” SP.J.

z siedzibą w KATOWICACH, ul.Obroki 68

recepcja@nl-clinic.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Katarzyna Maciąg

Email: iod@nl-clinic.pl

W przypadku pytań - prosimy o kontakt.